Vetenskap vs Kristendom

Foto: Pixabay.com

Den amerikanska alt-högern har fått alltmer inflytande över den nationella rörelsens värderingar i Norden. De finner snarare sin näring i den kristna läran och galna konspirationsteorier än i vetenskapliga teorier. Det är därför påkallat att vi förtydligar Nordisk styrkas inställning till kristendomen.

VETENSKAPEN

Vetenskap är sökandet efter den objektiva sanningen. Evolutionen har, till exempel, utvecklat dagens raser till vad de är idag genom adaptiv anpassning till respektive livsmiljö och annan selektion. Exempelvis är vita bättre anpassade till det kallare klimat som råder i norr, vilket man kan se då de araber och subsahariska folkslag som bebor våra breddgrader generellt har större problem att tillgodose sitt behov av D-vitamin. Nordisk styrkas världsåskådning vilar på en vetenskaplig grund.

De vetenskapliga och teknologiska framsteg som människan gjort under de senaste 500 åren har lett till att de fysiska avstånden har minskat drastiskt. En resa som för 200 år sedan tog flera månader kan i dag tillryggaläggas på bara några timmar. Vi har blivit alltmer globaliserade genom handel, resor och migration. Nationalstaternas betydelse har tappat alltmer i värde samtidigt som fler och fler problem kräver en global samsyn för att lösas. Många av de problem som kommer i kölvattnet av våra teknologiska framsteg är förödande för naturen och för allt liv.

Den naturliga utvecklingen är då att även människor av olika raser blandas upp. Om utvecklingen fortgår är den stora frågan hur denna framtida hybridras kommer att se ut. Antalet vita människor i världen minskar i antal, jämfört med till exempel afrikaner, vilket skulle spegla sig i den framtida mänskligheten och de nordisk-ariska generna riskerar att därmed att dö ut för alltid.

Under normala omständigheter förekommer det ytterst sällan, om ens alls, rasblandning i naturen. Oftast fungerar en bergskedja, en öken eller ocean som en skyddsmur mot migration. Evolutionen har istället drivits på av slumpvisa fördelaktiga mutationer som genom selektion – naturligt och sexuellt urval – har spridit sig inom populationen och blivit en del av den gemensamma DNA-poolen.

Det är vårt politiska mål att fortsätta på den vägen. Dock så är det naturliga urvalet till viss del satt ur spel och vi måste på konstgjord, vetenskaplig väg kompensera för detta i framtiden för att bana väg för övermänniskan, Homo civitas. Där naturen förut gallrade ut svagare individer till förmån för de starkare, erbjuder vår civilisation även dem att föröka sig, och därmed urholka genpoolen.

KRISTENDOMEN

Kristendomen är en för den vita rasen väsensfrämmande religion som påtvingades oss med våld, hot om våld och slug list. Precis som röda armén reste den röda fanan i Berlins ruiner 1945, har de kristna använt sig av liknande symbolik och handlingar ämnade att förnedra en slagen fiende. Därför kan man hitta sönderslagna runstenar i många kyrkofundament, se domkyrkor där hednatempel en gång legat med mera.

Den frankiske kungen Karl den store dräpte tusentals saxare i Verden i kristendomens namn, detta hade troligen en stor betydelse för de vikingatåg som senare utgick från Norden. I Snorre Sturlassons Heimskringlan går det att läsa om hur Olav Tryggvason påtvingade norrmännen den kristna läran för ca 1000 år sedan. Alla som identifierar sig med de nordbor som levde på den tiden borde rimligtvis instinktivt fyllas med vrede gentemot denna främmande religion som påtvingades våra förfäder.

Kristendomen är i grunden en slavreligion som främst tilltalar de som kyrkan lyckats kuva. Inte de starka eller friska. Först på livets höst, när vi är gamla och sjuka, börjar den starke bekymra sig för efterlivet. Då kan Jahve plötsligt kännas lockade. Fria män börjar oroa sig om Gud först när lyckan vänt, när de förlorat sitt arbete eller berövats just på sin frihet. Då ska kyrkan närma sig nordbon och försöka locka den till vad som i grunden är en judisk ökensekt. Den har, åtminstone historiskt sett, förespråkat ett lidande leverne i det jordiska livet för att istället leva lyckligt i nästa, i himmelriket. Man relativiserar det liv vi lever här och nu till förmån för ett påstått rike som man når först efter döden. Ett ”rike” som inte kunnat påvisas av något annat än vad judar påstått i en tvåtusen år gammal bok. Bevisbördan är milt sagt bristfällig. Ett folk som anammar kristendomen måste ha varit en dröm för en envåldshärskare. Det är inte konstigt att Friedrich Nietzsche menade att kristendomen var en slavreligion.

Vetenskapen har redan för länge sedan vederlagt kristendomens myter. Kristna förespråkare ifrågasätter dock ändå med en dåres envishet att evolutionsteorin endast är en ”teori” – att ögat har för många och avancerade ingående komponenter för att det skulle kunna uppstå genom slumpvisa mutationer. Detta trots att vetenskapen kan förklara ögats alla utvecklingsstadier, från den simplaste ljuskänsliga cellen till det mänskliga ögat och dessutom visa på att många av dessa stadier finns representerade i nu levande djur.

Kristendomen går inte att förena med vår kamp då våra världsåskådningar skiljer sig så diametralt från varandra. Vi är en konsekvens av naturlagarna och vi kan endast finna meningen med vårt liv i vår egen existens, det är en realitet. Kampen för vår egen ras överlevnad och utveckling är dock nog för att uppfylla vårt individuella behov av att kämpa för ett högre mål än oss själva. Livet har fungerat på detta sätt sedan tidernas begynnelse och det är bara människan med sin nivå av abstrakt tänkande som sökt alternativa förklaringar.

Centralt i kristendomen är Jesus som efter att ha dött på korset för människans synder ska ha återuppstått från de döda. Tror man på det kan man omöjligen samtidigt tro på naturlagarnas eviga existens. Oavsett vad vetenskapen åstadkommer i framtiden eller hur potenta bomber vi än tillverkar så lyder de fortfarande under naturens lagar och kan därför med rätta betraktas som eviga och omöjliga att bortse ifrån.

Det finns dock en lärdom man kan dra av kristendomens utbredningen i världen. Dess intolerans gentemot andra religioner var avgörande för dess långsiktiga seger över mer toleranta religioner. Det är en lärdom som vi i Nordisk styrka konkretiserar i vårt förhållningssätt gentemot kristendomens irrläror.

ASATRON

Även om asatrons grundvärderingar ligger närmare våra egna än kristendomens så anammar Nordisk styrka inte heller asatron. Vidskeplighet och tron på övernaturliga väsen och gudar är ett förnekande av den vetenskap som den vita rasen varit pådrivande inom under de senaste århundradena. Det finns inte heller något behov av att personifiera naturkrafter.