Våra värderingar

Det går inte att samla alltför breda uppfattningar och världsåskådningar under ett och samma tak. Det riskerar att leda till inre motsättningar som av erfarenhet kostar mer än det smakar. Därför är det viktigt att alla medlemmar delar en minsta gemensam värdegrund. I den här artikeln sammanfattas det av Nordisk styrkas värdegrund som du som medlem måste ställa dig bakom.

EVOLUTIONEN

Vårt universum är ett resultat av de eviga naturlagarnas påverkan på materian genom tid och rum. Ur dessa naturlagar har livet rest sig, från de enklaste aminosyror till den självmedvetna organism människan är idag. Arternas mångfald har skapats och utvecklats genom den process vi kallar evolution. Den här beskrivningen ställer sig Nordisk styrka bakom. Det innebär att vi inte tror på någon abrahamitisk skapelseberättelse eller ett självmedvetet väsen som universums och livets skapare.

Homo sapiens är inte det fulländade målet utan endast en bro mellan det föregående och nästa steget i evolutionen. ”Du skall leva ditt liv som om du vore blott en bro mellan apa och övermänniska” skriver Nietzsche i Så talade Zarathustra.

Nordisk styrka ska verka för och ge plats åt övermänniskan. Med ”övermänniskan” menar vi enkelt beskrivet att vi både kroppsligt och mentalt ska sträva efter att nå vår fulla förmåga.

RASEN

Rasen har ett egenvärde i sig. Ett värde som är för abstrakt för att beskriva tillräckligt uttömmande med ord. En sann arier känner dock det här värdet inom sig, ser det runt omkring sig, i de rena släktbanden, i sina ljusa barn, i sina mor- och farföräldrars ögon.

Ur ett rent materialistisk synsätt är vi endast en konsekvens av de eviga naturlagarna. Evolutionen har skapat nya folkslag, raser och arter. Blandning av befintliga raser eller arter har i de fall det kan påvisas, snarare varit undantag än regel. I vilt tillstånd undviker djur att rasblanda men i fångenskap förekommer det. Man kan därför anta att det är mer i harmoni med naturlagarna som evolutionen fortsätter på det spåret; att den ariska rasen utvecklas till ännu högre livsformer och att vi ständigt strävar mot en bättre version av oss själva.

EKOLOGI

Mänsklighetens parasiterande på vår planet till förmån för kortsiktig vinning måste upphöra. Vi måste leva i harmoni med naturen. Genom att återknyta kontakten med naturen, dess fauna och flora kommer empatin för den att öka i samma takt. Det kommer dessutom göra oss mer harmoniska som människor. Nordisk styrkas medlemmar måste leva enligt en högre moral som beaktar naturens bräcklighet. Denna moral måste utgå från individen och att bara projicera problemen på politiker och andra makthavare leder inte till någon lösning. Det måste ske ett paradigmskifte, i folkdjupet, där man tänker mer holistiskt och där systemet gynnar den som lever enligt dessa ideal.

De ljusa folken skulle ur ett rent biologiskt perspektiv kunna klassas som ”rödlistade” eller ”nästintill utrotningshotade”. Ändå menar Nordisk styrka att vi i en framtid där vi vunnit inflytande i någon form bör vara återhållsamma i att skaffa barn. Som påpekats ovan utgör Homo sapiens för närvarande det största gissel och hot mot allt övrigt liv.

Genom teknologiska innovationer (se nedan) och färre antal människor skulle vår planet sakta kunna läka. Genom vår samlade genialitet skulle den ariska rasen kunna möta en framtid som är mer kvalitativ än kvantitativ i fråga om befolkningsmängd.

Som kort fingervisning ska här nämnas att antal människor på 60-talet globalt var omkring 3 miljarder. Vi har alltså utvidgats till mer än det dubbla på mindre än hundra år. Det är en påfrestning och utveckling som varken naturen eller människan kommer att överleva i längden.

TEKNOLOGI

Vi förstår att vetenskapen och teknologin kommer bli en allt större del av vår framtid. Precis som vi biologiskt strävar mot en högre livsform, måste vi sträva mot att integrera teknologin alltmer i våra liv. Det är riktigt att många av de problem vi står inför är orsakade av en alltför snabb teknologisk utveckling som har sprungit ifrån oss. Detta i kombination med ohämmade vinstintressen. Det är dock viktigt att man inte reagerar reaktionärt på rådande utveckling, med primitivism och bakåtsträvan. Istället bör man finna vägar att harmonisera vårt förhållande till teknologin. Vi kommer ansvarsfullt sätta både människa och natur i främsta rummet i framtiden. Där är Nordisk styrka övertygade om att varken penning eller lättja kommer ligga till grund för den teknologiska utvecklingen.