Vår vision

Nordisk styrka strävar efter att samla de av vårt folk som är villiga att vara med och bygga upp någonting nytt. I den här artikeln förklarar vi kort vår vision. Artikeln är den första i en rad som tydliggör organisationens ställning inom flera frågor på en basal nivå. Fördjupningar och utbrutna resonemang kommer avhandlas separat.

HOMO CIVITAS

Vi människor, Homo sapiens, är inte helt anpassade för den moderna livsmiljö vi lever i. Instinkter som tidigare haft en artbevarande funktion har i bästa fall blivit rudimentära men i många fall har det även varit till vår nackdel. Moralen har uppkommit ur ett behov av att tämja våra naturliga instinkter för att kunna leva i större grupper. Genom den makt som dagens teknologi ger oss måste även moralen reglera vårt beteende och exploatering av naturen. Våra naturliga instinkter gör det svårt att tänka utanför vår egen intressesfär, vilket leder till ett parasitärt beteende som riskerar att förstöra hela planeten och vår egen livsmiljö.

Det naturliga urvalet har satts ur spel och människor i samhällets lägre skikt förökar sig i större utsträckning än de högre skikten, med raslig degeneration som följd. Det började kanske redan under den neolitiska revolutionen när befolkningstillväxten tog fart på riktigt där mat och trygghet fanns i ett sådant överflöd att den naturliga konkurrensen sattes ur spel, vilket gjorde att de svagaste individerna kunde föröka sig i skydd av gruppen. Det är därför nödvändigt att vi kompenserar för denna utveckling genom lämpliga rashygieniska åtgärder. Målet för vår strävan är övermänniskan, Homo civitas, vars instinkter är mer i harmoni med den moderna livsmiljön.

EN NY NATION

Människan finner en naturlig tillfredsställelse i att kämpa för sin överlevnad. I tider när vår miljö tvingat oss att utkämpa en existentiell kamp mot tillvaron har vi samtidigt funnit meningen med livet däri. Vi är så att säga kodade till att överleva. Idag, när allt finns i överflöd, har vi svårt att finna meningen i tillvaron och vi söker den istället i kortsiktig njutning och i strävan efter makt och rikedom. Det har korrumperat vårt inre och fjärmat oss från vår rätta natur. Vår egen ras är utrotningshotad och kampen för dess överlevnad är skäl nog för att finna en mening med livet som fyller ens innersta väsen med en existentiell tillfredsställelse – genom plikten till blodet.

Nordisk styrkas mål är att säkra existensen för vår ras och för en dräglig tillvaro. Vi tror inte på att reformera det västerländska samhället och att återskapa en ”vit stat” genom återvandring, det är dock inte ett initiativ vi vänder oss emot eller bekämpar. Vi tror istället på att bygga en ny nation där alla människor som delar Nordisk styrkas rasliga bakgrund, värderingar och visioner är välkomna. Alla kan hjälpa till och bidra. Vi kommer börja med att bygga fundamentet för nationen, skapa professionella och sociala nätverk, handelsplattformar, projekt, sprida våra idéer osv. Allt som ett led i att ge organisationen mer makt och inflytande. Det i sig kommer att ge vårt folk bättre förutsättningar inför en långt ifrån säker framtid. Det långsiktiga målet är att bilda en suverän stat utan utländsk påverkan i någon form.

VILKA KAN GÅ MED?

Identifierar man sig som nordeuropé och delar Nordisk styrkas visioner och värderingar så kan man platsa hos oss. Vi vänder oss till likasinnade i hela världen och vill bygga upp en organisation med globala strävanden. Det ska ses som grundvalarna för vår kommande stat.