Propaganda och kampmetoder

Uppmanar Nordisk styrka till passivitet? Haakon Forwald redogör i denna artikel för sin syn på propaganda och kampmetoder.

I och med lanseringen av organisationen Nordisk styrka, våra internetsidor och NS Radio har det på flera platser florerat rykten, lögner och påståenden om organisationen och våra tankar och planer gällande propaganda och kampmetoder. Jag kommer i denna artikel att redogöra för min syn på detta.

PROPAGANDA

Ser man till Nordisk styrkas verksamhet så kan vi i stor grad dela upp propagandan i två kategorier: ”påverkanspropaganda” och ”rekryteringspropaganda”.

Påverkanspropaganda används för att påverka och styra massorna. Alltså styra dem i en viss riktning, göra dem positiva till vissa saker, fientliga till andra osv. Här vill man nå en så stor del av befolkningen som möjligt och folket som sådant kan naturligtvis delas upp i mindre delar och delmål i en påverkanskampanj. Propaganda och kampmetoder kan således variera, beroende på om man vill nå och påverka olika delar av befolkningen eller hela folket.

Rekryteringspropaganda har som mål att rekrytera människor till organisationen. Detta är en målinriktad propaganda som riktar sig till personer som har potential att bidra till Nordisk styrka. Här talar vi om målmedveten propaganda och målmedvetna kampmetoder som tilltalar och lockar till sig en viss typ av människor.

Ser man till den kommersiella världen så kan man jämföra detta med en butik. En sorts reklam är till för att locka kunder in i butiken, göra dem positiva till produkterna, skapa en attraktiv image kring butiken och dess produkter osv. När det kommer till att rekrytera människor till själva företaget har man helt andra tillvägagångssätt, kriterier och krav.

Att de två propagandaformerna kan överlappa varandra och verka i symbios är en självklarhet. En vällyckad kampanj för att ge organisationen ett brett folkligt stöd kommer naturligtvis att göra den attraktiv för potentiella rekryter. Likväl är det oavsett viktigt att påpeka att det är två separata former av propaganda vi pratar om och definitivt två olika målgrupper med helt olika kriterier och krav.

Bakgrunden till att jag inleder med att klargöra just detta är för att rätta till ett missförstånd som cirkulerar där ute. För när Nordisk styrka pratar om att man inte vill rekrytera massorna och har krav på vilka vi rekryterar är det som om ett företag säger att de inte vill ”anställa vem som helst”.

Måttstocken på en vällyckad verksamhet är inte nödvändigtvis antalet anställda utan snarare kvaliteten på de anställda och resultatet man uppnår. Med andra ord; något som är helt naturligt i den verkliga världen men något som den nationella rörelsen, förhoppningsvis på grund av bristande insikt, ser som något suspekt.

Men bara för att vi inte vill rekrytera massorna så betyder inte det att vi inte vill påverka och styra massorna. Det ena utesluter naturligtvis inte det andra.

KAMPMETODER

Med begreppet kampmetoder så menar vi hur vi förmedlar budskapet till målgruppen och här finns det ett hav av möjligheter, även om den nationella miljön har stirrat sig blind på ett fåtal. Här gäller det dock att vara pragmatisk och se till vilka metoder som är mest effektiva och har störst effekt. Alltså vad är det som ger bäst resultat och är mest kostnadseffektivt.

När vi i Nordisk styrka kritiserar det som många uppfattar som ”traditionella” nationella kampmetoder – som flygblad, demonstrationer, torgmöten och liknande – så är det inte för att vi uppmanar till passivitet, utan snarare för att vi är tveksamma till att det är effektiva kampmetoder som situationen ser ut nu.

För att illustrera detta kan vi ju ta klassiska demonstrationer som exempel. Något man definitivt bör fråga sig själv är hur demonstrationer påverkar massorna och i vilken riktning? Att vanligt folk är fysiskt på plats och låter sig påverkas är i stor grad en omöjlighet då systemet isolerar demonstrationen genom att slå järnring runt arrangemanget. Talen är dessutom, i vart fall traditionellt sett, oftast inte något som tilltalar massorna – utan snarare de redan ”frälsta”.

Så hur påverkas människor av en demonstration? Genom egen media, alternativ media och systemets media. De flesta människor, den stora massan, läser och ser bilder och film från demonstrationen genom systemets media. Vilket intryck får de? Propaganda från systemet, bråk med polisen, lågt deltagarantal, arga motdemonstranter och gärna i kombination med närbilder på mindre bildsköna demonstrationsdeltagare och banderoller med negativt laddade budskap. Intrycket som de flesta människor får är sällan positivt utan det utstrålar och förmedlar snarare ressentiment och svaghet än styrka och hopp.

Och vilken effekt har demonstrationer på potentiella kvalitetsmänniskor som vi gärna vill rekrytera? Blir de imponerade av detta? Tycker de att detta är en effektiv användning av tid och resurser? Är detta något som de vill lägga sin tid och sina pengar på? Eller har det snarare en motsatt effekt, att det skrämmer bort folk snarare än att locka dem? Jag tror på det sistnämnda. Som situationen är idag är det kontraproduktivt och resurskrävande och de som tilltalas av sådan propaganda är nödvändigtvis inte människor som man vill rekrytera.

Men med detta sagt, så vill jag klargöra att min kritik mot t.ex. demonstrationer inte gäller alla demonstrationer i alla tider och i alla situationer. Det gäller specifikt vår situation som den är nu.

NORDISK STYRKA

När Nordisk styrka skriver att vi kritiskt kommer att granska, analysera och omvärdera alla tidigare kampmetoder och utveckla nya så handlar det primärt om att vi vill vara effektiva, smarta och att vi är resultatorienterade. Vi vill komma från punkt A till punkt B på så kort tid som möjligt. Det är också av hänsyn till våra aktivister, fränder och sympatisörer som vi gör detta. Hur deras bidrag till kampen förvaltas är vårt ansvar och något som vi tar på stort allvar. Därför kommer också mycket tid att läggas på att analysera resultaten av våra aktioner, kampanjer och annan verksamhet.

Vad gäller Nordisk styrkas kampmetoder så kommer rekryteringspropagandan att vara så målinriktad och effektiv som det bara går. Här talar vi om aktioner, aktiviteter och reklammaterial som förmedlar en bild av vår organisation och vårt budskap på bästa möjliga sätt. Vi pratar om punktrekrytering, uppsökande verksamhet, spektakulära aktioner och målinriktade påverkanskampanjer – såväl IRL som på internet. Våra hemsidor, radio- och filmprojekt och annat liknande faller naturligtvis in i samma kategori, även om detta är minst lika mycket riktat till våra existerande medlemmar som det är till för nya potentiella rekryter.

När det kommer till propaganda och kampmetoder för att påverka massorna så är detta något som vi redan arbetar med på flera fronter men som per dags dato inte ligger högst upp på vår prioriteringslista. Huvudfokus för Nordisk styrka i nuläget är, som vi också konstaterade i vår första artikel: ”Att skapa en ny generation av starka och medvetna nordiska människor, samt vår ambition att skapa en stark och stridbar ideologi, kultur, gemenskap och organisation.” I arbetet med detta ingår naturligtvis en hel del internt arbete och mycket tid och resurser kommer att läggas på detta.